Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Mother Nature Finest
Burgemeester van Houtlaan 160a
5701 GL Helmond
E-mail: info@gyofm.nl
KvK: 60762993
BTW: NL 854049125B01

Artikel 2 - Definities
Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via gyofm.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst; gyofm.nl (hierna te noemen “Mother Nature Finest”) is een online winkel in alternatieve geneeskunde en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Mother Nature Finest en de consument.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mother Nature Finest en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website gyofm.nl zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing;

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mother Nature Finest erkend.

Artikel 4 - Overeenkomsten
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mother Nature Finest. Mother Nature Finest is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 5 - Prijzen
Alle aanbiedingen van Mother Nature Finest zijn vrijblijvend. Mother Nature Finest behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via gyofm.nl gecommuniceerd.
Voor verzendingen worden verzendkosten berekend.

Mother Nature Finest kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, typ- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 - Betalingen
Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen (iDeal, Bankoverschrijving, PayPal). Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale (betaalde) kosten.
In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Mother Nature Finest onmiddellijk opeisbaar.

Indien Mother Nature Finest haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Mother Nature Finest kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

Artikel 7 - Levering
De producten uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar, tenzij anders aangegeven.
De producten die op voorraad zijn worden binnen 2 à 4 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden.
Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Mother Nature Finest voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
Levering in gedeelten is toegestaan.

Aan de leveringsplicht van Mother Nature Finest zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.
In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.
Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
Mother Nature Finest is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Mother Nature Finest op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 9 - Ruilen/retourneren van artikelen
Wij doen er alles aan om u via gyofm.nl te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan hebt u het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen mits ongebruikt.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Mother Nature Finest accepteert uitsluitend ruilingen/retouren waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retouren die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

De kosten voor het retour sturen van producten zijn voor de consument. De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de ruiling, stort Mother Nature Finest binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

Artikel 10 - Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling
Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde producten onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op gyofm.nl, dan dien u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan u doen door een email te sturen naar info@gyofm.nl. Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht hebt het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd. Indien u een dergelijke klacht hebt over een artikel wat u bij ons hebt gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan u doen door een email te sturen naar info@gyofm.nl. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Mother Nature Finest, voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Mother Nature Finest aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Mother Nature Finest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Mother Nature Finest. Iedere aansprakelijkheid van Mother Nature Finest jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Mother Nature Finest verschuldigd is. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Mother Nature Finest, dan wel tussen Mother Nature Finest en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Mother Nature Finest, is Mother Nature Finest niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Mother Nature Finest.

Artikel 12 - Overmacht
Mother Nature Finest heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mother Nature Finest gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mother Nature Finest kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Mother Nature Finest en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.